İhtiyacburada.com Mağaza Sözleşmesi

ihtiyacburada Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu sözleşme www.ihtiyacburada.com isimli web sayfaları üzerinden satışı yapılan ÜRÜN’lere ilişkin olarak ihtiyacburada ile ve Mağaza Açma Talep Eden arasında akdedilmiştir.

Tanımlar

Mağaza Açma Talep Eden    : işbu Satış Sözleşmesi’nde ve sözleşmenin ayrılmaz ekleri kabul edilecek olan

kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ihtiyacburada tarafından SİTE’de  yayınlanmış olan  bilcümle uyarı, yazı ve açıklamada belirtilen koşullar dâhilinde www.ihtiyacburada.com uzantılı SİTE’den yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

 

SİTE   : İşbu sözleşme konusu üyeliğin sağlanacağı www.ihtiyacburada.com adlı

internet adresi ve/veya ihtiyacburada tarafından ilerde duyurulabilecek diğer internet adresleridir.

ÜRÜN            : SİTE üzerinden tanıtımı gerçekleştirilen ve kullanılan veya bilabedel arzı veya

ücret karşılığı satışa arzı sonrası erişim ve işletim imkânı sağlanacak olan program, yazılım, uygulama, vb. her türlü görünümde ortaya çıkan SaaS modeli mal ve/veya hizmetler ÜRÜN olarak anılacaktır.

ÜRÜN SAĞLAYICI : İşbu sözleşme konusu SİTE’de belirtilen imkân ve hizmetleri kullanmak

suretiyle üzerinde hukuken çekişmesiz bir şekilde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip oldukları ÜRÜN’leri SİTE üzerinde geliştirmek ve/veya bilabedel arz veya ücret karşılığından satışa arz etmek iradesiyle ÜRÜN Sağlayıcı Sözleşmesi’ni okuyup kabul etmiş ve geçerli şartları haiz olduğu tespiti ile SİTE üzerinde ÜRÜN geliştirme imkanı kazanmış gerçek ve/veya tüzel kişidir.

Sözleşmenin Konusu

Mağaza Açma Talep Eden tarafından; elektronik ortamda sipariş verilen ÜRÜN SAĞLAYICI’ya ait ÜRÜN’ün SİTE üzerinden dijital içerikte bir kullanım hakkının satışına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ihtiyacburada işbu sözleşmede belirtilen şart ve hükümler çerçevesinde Mağaza Açma Talep Eden’nin kullanımı için bir lisans satın almanızı sağlayan bir hizmet temin etmektedir.

Sözleşmenin Yürülük Tarihi ve Süresi

İşbu sözleşme Mağaza Açma Talep Eden tarafından sistemde siparişin onaylanma tarihinde imzalanarak kabul edilmiş sayılacaktır ve yürürlüğe girecektir. Taraflarca sona erdirilinceye kadar yürürlükte  kalacaktır.  Sözleşme örneği talebi halinde Mağaza Açma Talep Eden’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir.

Sözleşmeye Konu Ürün Özelikleri

ÜRÜN cinsi ve türü, miktarı, tüm vergiler dâhil satış bedeli SİTE’de yer alan ÜRÜN tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. SİTE sahibi ihtiyacburada ve/veya ÜRÜN SAĞLAYICI; SİTE’de yer almayan herhangi bir bilgi ya da beyandan sorumlu tutulamaz.

Ücretsiz Deneme

 

Mağaza Açma Talep Eden, SİTE’ye ücretsiz deneme için üye olabilecektir. Bu durumda ihtiyacburada’in belirlediği şartlarla ve kullanıcı sayısı ile kısıtlı olmak kaydıyla Mağaza Açma Talep Eden 1 yıllık ücretsiz deneme yapabilecektir. 1 yıl boyunca herhangi bir üyelik ücreti talep edilmeyecektir. Sadece satışlar üzerinden her kategori için karşılıklı anlaşmaya varılan satış komisyonu talep edilecektir. Örnek: Ahşap ürünleri satışlarından %9 gibi.

Mağaza Açma Talep Eden deneme için aldığı ÜRÜN’e herhangi bir veri yüklemiş ise söz konusu veriler deneme süresi sonunda kaybolacak, kesinlikle saklanmayacaktır. ihtiyacburada bu nedenle sorumlu tutulamaz. Ancak Mağaza Açma Talep Eden deneme süresi sona ermeden önce ÜRÜN’ü satın alması durumunda yüklemiş olduğu verileri kullanmaya devam edebilecektir.

Genel Hükümler

Mağaza Açma Talep Eden, işbu sözleşme öncesinde ÜRÜN SAĞLAYICI tarafından listeleme sayfasında yer verilen sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri ve satış fiyatına ilişkin bilgiler dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ÜRÜN ile ilgili işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtilen bilgileri okuduğunu, anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

İşbu sözleşme Mağaza Açma Talep Eden’ye aldığı ÜRÜN üzerinde münhasır bir yetki vermemektedir; aynı ÜRÜN’ün kullanım hakkı diğer üyelere de satılabilir. Aynı ÜRÜN diğer üyeler tarafından da satın alınarak kullanılabilir.

ihtiyacburada, ÜRÜN SAĞLAYICI tarafından arz edilen ÜRÜN’ler hakkında Mağaza Açma Talep Eden’ye herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. İşbu sözleşmeye konu ÜRÜN’den kaynaklanan tüm sorumluluk ÜRÜN SAĞLAYICI’ya aittir. ihtiyacburada’in herhangi bir nedenle sorumluluğuna gidilemez.

Mağaza Açma Talep Eden, satın aldığı ÜRÜN’leri sadece tüketici olarak kullanmak üzere aldığını, ticari amaçla kullanmayacağını, 3. kişilere bedelli ya da bedelsiz satışını ya da kiralamasını yapmayacağını, kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Mağaza Açma Talep Eden, ÜRÜN’ler üzerinde yer alan telif haklarına ya da diğer fikri mülkiyet haklarına ihlal oluşturacak şekilde faaliyette bulunmayacağını ya da ticari sırları veya gizli bilgileri ifşa etmeyeceğini, aksi halde bundan doğacak zararları karşılamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Mağaza Açma Talep Eden; almış olduğu ÜRÜN’ü, almış olduğu kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla, kullanma hakkını kazanmaktadır. ÜRÜN’ün işbu sözleşmede belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni bir ÜRÜN veya ek kullanıcı paketi satın almalıdır.

Mağaza Açma Talep Eden, ücret karşılığı satın aldığı bütün ÜRÜN’lerin ücretini ödemeyi ve ihtiyacburada’in Mağaza Açma Talep Eden’nin ödeme şeklinden satın alınan ÜRÜN’lerin ücretini ve üyeliğiyle ilgili olarak tahakkuk  edebilecek ek miktarları (halin icabına göre gecikme faizlerini) tahsil edebileceğini kabul etmektedir. Mağaza Açma Talep Eden tüm ücretleri zamanında ödemek ve tüm ücretlerin ödenmesi için ihtiyacburada’e geçerli bir ödeme sağlamakla sorumludur.

Mağaza Açma Talep Eden; ÜRÜN satın alırken onay verdikten ve aynı zamanda ücret karşılığı satışa sunulan ÜRÜN’ler için ödemesini gerçekleştirdikten sonra; ÜRÜN kullanılabilir hale  getirildiğinde  teslim  edilmiş sayılacaktır. ÜRÜN’ün tesliminden sonra Mağaza Açma Talep Eden’ye ait kredi kartının, Mağaza Açma Talep Eden’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ÜRÜN bedelini ihtiyacburada’e ödememesi halinde, Mağaza Açma Talep Eden

ÜRÜN’e ilişkin ödemeyi en geç 3 (üç) gün içerisinde yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, Mağaza Açma Talep Eden
işbu sebepsiz zenginleşme dolayısıyla, doğacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
Ücret karşılığı arz edilen ÜRÜN’lerin satışından sonra ancak kullanılmaya başlamasından önce
ÜRÜN kullanılamaz hale gelmişse; Mağaza Açma Talep Eden ÜRÜN’ün değiştirilmesini veya ödediği paranın iadesini
isteme konusunda seçimlik hakka sahip olacaktır.
Mağaza Açma Talep Eden, üyelik bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür ve üyeliği ile gerçekleşen her türlü
faaliyetlerden bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle gizliliğin ihlal edildiği durumlarda ihtiyacburada’e
derhal haber vermekle yükümlüdür. ihtiyacburada, hesabın yetkisiz kullanımından hiçbir şekilde sorumlu
tutulamayacaktır.
İşbu sözleşme ile Mağaza Açma Talep Eden vermiş olduğu kayıt verilerini, hesabın tutulması ve ücretlerin
faturalandırılması için ihtiyacburada tarafından saklanabileceğini ve kullanabileceğini kabul etmektedir.
Mağaza Açma Talep Eden, almış olduğu ÜRÜN’ü kullanması ile doğan doğrudan, dolaylı, cezai
zararlardan
ihtiyacburada’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul ,beyan ve taahhüt etmektedir.
ihtiyacburada, ÜRÜN’ün virüs, bilgisayar korsanlığı ya da diğer güvenlik müdahalelerinden dolayı
doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.
Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona erdirilmesinden sonra ihtiyacburada, Mağaza Açma Talep Eden’nin yüklemiş
olduğu verileri en fazla 3 (üç) ay süre ile saklayacaktır, Mağaza Açma Talep Eden’nin talebi halinde Mağaza Açma Talep Eden’ye İŞ
NET’in belirleyeceği formatta teslim edecektir. 3 (üç) aylık süre içerisinde talep edilmeyen veriler
imha edilecektir. İmha nedeniyle Mağaza Açma Talep Eden herhangi bir nedenle ihtiyacburada’ten hak talebinde
bulunamayacaktır. ihtiyacburada kontrolü ve sorumluluğu dışında bir nedenle Mağaza Açma Talep Eden’nin yüklemiş olduğu
verilerin saklanamaması halinde ihtiyacburada’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.
ihtiyacburada, yürürlükteki mevzuat engel olmadıkça işbu sözleşmeyi ve/veya sözleşmeden doğan
alacaklarını ve borçlarını 3.kişilere kısmen veya tamamen devredebilir. Mağaza Açma Talep Eden, ihtiyacburada’in yazılı izni
olmaksızın işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını devredemeyecektir.
8. Sözleşme Değişikliği
ihtiyacburada herhangi bir zamanda işbu sözleşmeyi değiştirme ve hizmeti Mağaza Açma Talep Eden’nin kullanmasına ilişkin
yeni ya da ek kayıt ya da şartları ekleme hakkını haizdir. Bu değişiklik ve ek kayıt ve şartlar derhal hüküm
doğurmaya başlar ve sözleşmeye dahil sayılır. Hizmeti kullanmaya devam etmeniz işbu değişiklikleri
kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
9. Ödeme Planı
Ücret karşılığı arz edilen ÜRÜN’lerin ücretleri Mağaza Açma Talep Eden’den ihtiyacburada’in belirlediği yöntemlerle
aylık olmak üzere peşin olarak tahsil edilecektir. Mağaza Açma Talep Eden, ihtiyacburada’e geçerli ve güncellenmiş kredi kart
bilgisi vermekle yükümlüdür. Mağaza Açma Talep Eden sözleşmenin sona erdirilmesine kadar geçen süre boyunca
ihtiyacburada’e bildirdiği kredi kartından ödeme almasına yetki verdiğini kabul ve beyan etmektedir.
İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi halinde sözleşme; aylık bedelin ödendiği
ay sonu itibariyle sona erecek olup, Mağaza Açma Talep Eden’ye daha önce ödemiş olduğu bedeller hiçbir koşulda
iade edilmeyecektir.
10. Cayma Hakkı
İşbu sözleşmenin konusu ÜRÜNler; elektronik ortamda anında ifa edilen ve kopyalanabilir her türlü
yazılım ve programlardır. Dolayısıyla Mağaza Açma Talep Eden’nin hiçbir şartta ÜRÜNlere ilişkin cayma
hakkı
bul unmamaktadı r . Mağaza Açma Talep Eden bu hususu kabul ve taahhüt eder.
11. Fesih
Mağaza Açma Talep Eden’nin ödeme yapmadığı, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini
yerine getirmediği durumlarda veya yerine getirmeyeceği kanaati doğduğunda; sözleşme ihtiyacburada
tarafından bildirimde bulunulmaksızın ve tazminatsız olarak hizmet bedelinin ödendiği aylık dönem
sonunda sona ermek üzere feshedilebilir.
Mağaza Açma Talep Eden, sözleşmeyi dilediği zaman ÜRÜN üzerinde yer alan “İPTAL ETMEK İSTİYORUM”
kutucuğunu işaretleyerek sona erdirebilecektir. Mağaza Açma Talep Eden’nin bildirimi üzerine hizmet, bildirimin
yapıldığı aylık dönem sonunda sona erdirilecektir.
İşbu sözleşme 12. Maddede belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve mücbir sebeplerin
30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde taraflarca diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle
feshedilebilecektir.
İşbu Sözleşme kapsamındaki fesih hallerinde, Mağaza Açma Talep Eden işbu Sözleşme dolayısıyla kendisine
atfedilen hakların kaybından dolayı ya da kâr mahrumiyeti vb. nedenlerle, herhangi bir tazminat talebine
hak kazanamayacaktır.
Taraflardan herhangi birinin kusur veya ihmalinden doğmayan ve etkilenen tarafın kontrolü
dışında gerçekleşen, engellenemez şartlardan (”Mücbir Sebep(ler)”) kaynaklanan aksaklıklardan ve
Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin bu Mücbir Sebepler sonucunda yerine getirilememesinden taraflar
sorumlu tutulamaz.
Mücbir Sebepten etkilenen taraf, diğer taraftan başka türlü talimat gelmediği sürece
mümkün olabildiğince Sözleşme şartlarına uygun olarak çalışmalarına devam edecek ve bu sırada
yükümlülüklerini Mücbir Sebep’ten etkilenmeyecek biçimde tam ve gereği gibi ifa edebileceği alternatif
yollar arayışına girecektir.
Mücbir Sebep halinin diğer tarafa bildirilmesini müteakip 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde
taraflardan her biri, diğer tarafa karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın ve diğer tarafa
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi derhal sona erdirme hakkını haiz olacaktır.
13. Yetkili Mahkeme
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
14. Tebligat Adresleri
Mağaza Açma Talep Eden’nin, üyelik kaydı esnasında bildirdiği fatura adresi tebligat adresi kabul edilecek ve bu
adrese yapılan bildirimler geçerli kabul edilecektir.
Mağaza Açma Talep Eden iletişim bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak ihtiyacburada’e en geç 3 (üç) gün içinde
bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimler geçerli ve kendilerine yapılmış kabul edilecektir.
ihtiyacburada adres değişikliğini SİTE’de yayınlamakla bu yükümünü yerine getirmiş sayılacaktır.

 

 

 

Call Now